กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ภาระกิจผู้บริหาร

ภาระกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย ต้อนรับ นายณรงค์ อินโส เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ประจำวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25304 ครั้ง