กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ภาระกิจผู้บริหาร

ภาระกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

หัวหน้า สนง.ปภ.จ.เชียงราย พร้อมด้วย จนท.ปภ.จ.เชียงราย สาขาเชียงของและเวียงป่าเป้า เข้าพบ นายณรงค์ อินโส ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ประจำวันจันทร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25305 ครั้ง