กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ภาระกิจผู้บริหาร

ภาระกิจผู้บริหาร

กลุ่ม

นายณรงค์ อินโส ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปปฏิบัติราชการ จ.แพร่

ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 11 พฤศจิกายน 2564
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 25309 ครั้ง