กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

รายงานข้อมูลสาธารณภัย

ประจำปี 2564

กลุ่ม

รายงานข้อมูลสาธารณภัย ประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2564

รายงานข้อมูลสาธารณภัย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1596 ครั้ง