กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

รายงานข้อมูลสาธารณภัย

ประจำปี 2565

กลุ่ม

รายงานสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รอบเดือน พฤษภาคม 2565

รายงานสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รอบเดือน พฤษภาคม 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1594 ครั้ง