กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

รายงานข้อมูลสาธารณภัย

ประจำปี 2565

กลุ่ม

รายงานสาธารณภัย วันที่ 17 - 23 มิ.ย. 65

รายงานสาธารณภัย วันที่ 17 - 23 มิ.ย. 65
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1593 ครั้ง