กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ฝึกปฏิบัติระบบเชือก/อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง

วันที่ 2-3 พ.ค. 2566 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศปภ.เขต 15 เชียงราย มอบหมายให้ส่วนฝึกอบรม และ ส่วน ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ(ทีมครูฝึก/ert.) ร่วมกับทีมพนักงานดับเพลิง เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการฝึกปฏิบัติระบบเชือก/อุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสูง และทบทวน เงื่อนเชือกในงานสาธารณภัย เพื่อเตรียมพร้อม ในการรับมือสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13409 ครั้ง