กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ฟื้นฟูป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล

วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย มอบหมายเจ้าหน้าที่ศูนย์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า ฟื้นฟูป่า เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13412 ครั้ง