กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กลุ่ม

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดเชียงราย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย มอบหมายให้ นายธีรเดช ขัติยะ ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาจังหวัด 20 ปี ของจังหวัดเชียงราย ณ โรงแรมลักษวรรณ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 13417 ครั้ง