กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย มอบหมายให้ ส่วนฝึกอบรม ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ (ERT) นำเจ้าหน้าที่ศูนยฯ ร่วมฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินของท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย บทที่ 2 เรื่องอากาศยานอุบัติการณ์ภาคพื้น และ บทที่ 10 เรื่อง การขู่วางระเบิดอากาศยานและอาคารสถานที่ แบบเต็มรูปแบบ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงราย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
วันที่ 27 พฤษภาคม 2566 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย มอบหมายให้ ส่วนฝึกอบรม สนับสนุนวิทยากรอบรมให้ความรู้ อปพร. ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา การปฏิบัติตนในการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว การช่วยเหลือผู้ประสบภัยการช่วยเหลือตนเองขณะปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ณ อาคารแผ่นดินไหว ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร. มอบหมายให้นายธีรเดช ขัติยะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ ร่วมประชุมคณะทำงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีระดับจังหวัดครั้งที่ 1/2566 และการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 และช่วงวันหยุดตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมีนายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน
วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย มอบหมายให้ ส่วนฝึกอบรม ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ (ERT) สนับสนุนวิทยากร/ครูฝึก ให้ความรู้การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรณีการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย/แผ่นดินไหว และการอพยพออกจากอาคาร โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 คน ณ อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร. และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ร่วมกันทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ ณ ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย โดยได้นิมนต์พระสงฆ์มารับบิณฑบาตรทุกวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการส่งเสิรมกิจกรรมทำนุบำรุงจรรโลงพระพุทธศาสนาการน้อมนำธรรมคำสอนพระพุทธศาสนา และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับการดำรงชีวิตและการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
วันที่ 24 พ.ย. 2566 จนท.ศูนย์ ปภ.เขต 15 ชร.ทุกส่วนฯ ฝ่ายฯ ร่วมกันประกอบกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ภายในศูนย์ฯ โดยได้ดำเนินกิจกรรม ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดถนน บริเวณส่วนฝึกอบรม ของศูนย์ ปภ.เขต 15 เชียงราย
ภาระกิจผู้บริหาร
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรม ปภ. และตัวแทน บริษัท สยามคูโบต้าฯ เป็นประธานมอบเสื้อกันหนาว จำนวน 500 ตัวให้แก่จังหวัดเชียงราย ในโครงการ KUBOTA พลังใจ สู้ภัยหนาว ปี 2565 โดยมีนายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายชัยธวัช ศิวบวร ผอ.ศปภ.เขต 15 ชร. นายครรชิต ชมภูแดง หน.สนง.ปภ.จ.ชร และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมพิธีมอบเสื้อกันหนาว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ให้การต้อนรับ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะ ในการเยี่ยมชมศูนย์ฯ และ ได้ร่วมหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่าง ในพื้นจังหวัดเชียงราย ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย
รายงานข้อมูลสาธารณภัย
รายงานสาธารณภัย วันที่ 24 - 30 มิ.ย. 65
รายงานสาธารณภัย วันที่ 17 - 23 มิ.ย. 65
รายงานสาธารณภัย วันที่ 10-16 มิย. 65
รายงานสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รอบเดือน พฤษภาคม 2565
หนังสือราชการ
แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ปี 2562 จังหวัดเชียงราย
แจ้งเตือนภัย
2/4/2564
การคาดการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่ภาคเหนือ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 21515 ครั้ง