กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ติดต่อ ศูนย์ ปภ. เขต 15 ชร.ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย

เลขที่ 455 หมู่ 2 บ้านป่าซาง ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

   
ส่วนงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร
ฝ่ายบริหารทั่วไป

- ผอ.ศูนย์
- หัวหน้าฝ่ายบริหาร
- การเจ้าหน้าที่
- หน้าห้อง
- การเงิน
-เทคโนโลยีสารสนเทศ
053-602-758-9
เบอร์กลาง 1510
- ต่อ 1500
- ต่อ 1518
- ต่อ 1510
- ต่อ 1510
- ต่อ 1553
-ต่อ 1516
 ต่อ 1517

 
ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย

-ผอ.ส่วน
-นายนที สายน้ำเย็น
053-602-761
เบอร์กลาง 1544
- ต่อ 1545
- ต่อ 1543
053-602-760

 
ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ

- ผอ.ส่วน
- นางสาวเสาวนีย์ แสงจันทร์
053-160-658 
เบอร์กลาง 1522
- ต่อ 1520
- ต่อ 1523
 
ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ

- ผอ.ส่วน
- หน้าห้อง
- นายช่าง(นายสมพร เอียดฉิม)
- นายช่าง (นายสมพงษ์ เชียงนุ้น)
053-602-753
เบอร์กลาง 1536
- ต่อ 1530
- ต่อ 1539
- ต่อ 1533
- ต่อ 1534
 
ส่วนฝึกอบรม
- ผอ.ส่วน
- นางเสมอแข อินต๊ะตัน

 
 
ERT
-ห้องวิทยุ
053-160-659
- ต่อ 1570
053-602-754
 

Email : ddpmrc15@hotmail.co.th
 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 3496 ครั้ง