กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ภารกิจ

 ภารกิจ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕ เชียงราย ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟูสาธารณภัย และอุบัติภัยต่างๆ อย่างเป็นระบบมีความรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมีภารกิจหลักในการจัดวางระบบป้องกันแจ้งเตือนด้านสาธารณภัย และเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่ รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการและดำเนินการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ และเครื่องจักรกลที่จำเป็นในการป้องกันบรรเทา ระงับ และช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชน และสภาพพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด

อำนาจหน้าที่

  1. อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแ ก่ผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่
  2. สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสภาพพื้นที่
  3. ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  4. สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  5. บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
  6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การให้การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ทะเบียนผู้ขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓0 ธันวาคม ๒๕64
 
ที่ ว/ด/ป ผู้ขอรับบริการ อาชีพ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดเอกสาร จำนวน
1  9 พ.ย. 64  โรงเรียนแม่ยาววิทยาคม สถานศึกษา ศึกษาเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คู่มือการป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ 100
2  11 พ.ย. 64  ม.ราชภัฏเชียงราย
 
สถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว ประชาชนที่อยู่พื้นที่ภัยพิบัติบนเขตรอยเลื่อนในจังหวัดเชียงราย คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว 50
3  13 พ.ย. 64  ม.ราชภัฏเชียงราย
 
สถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว ประชาชนที่อยู่พื้นที่ภัยพิบัติบนเขตรอยเลื่อนในจังหวัดเชียงราย คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว 100
4 15 พ.ย. 64  ม.ราชภัฏเชียงราย สถานศึกษา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว ประชาชนที่อยู่พื้นที่ภัยพิบัติบนเขตรอยเลื่อนในจังหวัดเชียงราย คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว 50
5 20 พ.ย. 64  ม.ราชภัฏเชียงราย
 
สถานศึกษา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว ประชาชนที่อยู่พื้นที่ภัยพิบัติบนเขตรอยเลื่อนในจังหวัดเชียงราย คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว 50
6
 
 20 พ.ย. 64  บ.บริหารสินทรัพย์ กรุงงเทพพาณิชย์จำกัด(มหาชน) เอกชน  ฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในสถานประกอบกิจการ แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย,การป้องกันและระงับอัคคีภัย,การฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 20
7  22 พ.ย. 64  โรงเรียนบ้านสันกอง ต.แม่ไร้
อ.แม่จัน จ.เชียงราย
สถานศึกษา  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจภัยพิบัติ,แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน,การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ,การป้องกันและระงับอัคคีภัย 100
8  23 พ.ย. 64 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ต.แม่ยาว
อ.เมือง จ.เชียงราย
สถานศึกษา  ศึกษาเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คู่มือป้องกันและการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ 80
9  24 พ.ย. 64 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย สถานศึกษา  ศึกษาเรียนรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คู่มือป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ 90
 
 
ทะเบียนผู้ขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ไตรมาสที่ 1 ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม – ๓0 ธันวาคม ๒๕64
 
ที่ ว/ด/ป ผู้ขอรับบริการ อาชีพ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดเอกสาร จำนวน
10  25 พ.ย. 64 องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย เอกชน เสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา แผนป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน,การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ,การป้องกันและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 30
11  26 พ.ย. 64 องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย เอกชน เสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา  แผนป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยในโนโรงเรียน,การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ,การป้องกันและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 30
12  29 พ.ย. 64 องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย เอกชน เสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา  แผนป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยในโนโรงเรียน,การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ,การป้องกันและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 30
13  1 ธ.ค.64 ม.ราชภัฏเชียงราย สถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว ประชาชนที่อยู่พื้นที่ภัยพิบัติบนเขตรอยเลื่อนในจังหวัดเชียงราย แผนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว 50
14  2 ธ.ค. 64 โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย สถานศึกษา การเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว  คู่มือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว 10
15  7 ธ.ค. 64 องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย เอกชน เสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา  แผนป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยในโนโรงเรียน,การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ,การป้องกันและการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 30
16  7 ธ.ค. 64 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สถานศึกษา เรียนรู้ ฝึกทักษะ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น แผ่นพับการปฐพยาบาลเบื้องต้น 100
17  8 ธ.ค. 64 ม.ราชภัฏเชียงราย สถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหว ประชาชนที่อยู่พื้นที่ภัยพิบัติบนเขตรอยเลื่อนในจังหวัดเชียงราย แผนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติแผ่นดินไหว 100
18  8 ธ.ค. 64 องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย เอกชน เสริมสร้างความปลอดภัยรอบด้านในสถานศึกษา  แผนป้องกันละบรรเทาสาธารณภัยในโนโรงเรียน,การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ,การป้องกันและการระงับอัคคีภัยเบื้อต้น 30
ทะเบียนผู้ขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓1 มีนาคม ๒๕65
 
ที่ ว/ด/ป ผู้ขอรับบริการ อาชีพ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดเอกสาร จำนวน
1  18-20 ม.ค.2565 สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ ส่วนราชการ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติให้กับผู้นำชุมชน ,เครือข่ายอาสาสมัคร แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เอกสาร 60 ฉบับ
2  26 ม.ค.2565 โรงเรียนบ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง
จ.เชียงราย
สถานศึกษา กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเอาตัวรอดจากภัยพิบัติให้คุณครูและนักเรียน -แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียน
-การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ
-การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
เอกสาร 130 ชุด
 
3   3-5 ก.พ. 2565 โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สถานพยาบาล กิจการการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเอาตัวรอดจากภัยพิบัติให้บุคลากรของโรงพยาบาล -แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน
-การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ
-การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
เอกสาร 300 ชุด
4  4 ก.พ.2565 สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ ส่วนราชการ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติให้กับผู้นำชุมชน ,เครือข่ายอาสาสมัคร -แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
-การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ
-การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
เอกสาร 50 ชุด
5  7-9 ก.พ.2565 สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย สาขาเชียงของ ส่วนราชการ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติให้กับผู้นำชุมชน ,เครือข่ายอาสาสมัคร แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เอกสาร 60 ฉบับ
6  9 ก.พ.2565 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติให้กับผู้นำชุมชน ,เครือข่ายอาสาสมัครและจิตอาสา แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน เอกสาร 50 ฉบับ
 
ทะเบียนผู้ขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (แผ่นที่ 2)
ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓1 มีนาคม ๒๕65
 
ที่ ว/ด/ป ผู้ขอรับบริการ อาชีพ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดเอกสาร จำนวน
7  14 ก.พ.2565 โรงเรียนบ้านถ้ำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย สถานศึกษา กิจกรรมการเอาตัวรอดจากภัยพิบัติให้คุณครูและนักเรียน การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ 87 แผ่น
8  15 ก.พ.2565 องค์การแพลน อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ภาคเอกชน กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเอาตัวรอดจากภัยพิบัติให้คุณครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปางขอน ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย -แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงาน
-การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ
-การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
เอกสาร 25 ชุด
9  25 ก.พ.2565 โรงเรียนบ้านป่าซาง อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย สถานศึกษา กิจกรรมการป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติให้คุณครูและนักเรียน การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ เอกสาร 25 แผ่น
10  25 ก.พ.2565 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สถานศึกษา กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว -การป้องกันและเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว
-การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
เอกสาร 150 ชุด
11  25 ก.พ.2565 โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม อ.เชียงแสน จ.เชียงราย สถานศึกษา กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นและการเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว -การป้องกันและเอาตัวรอดจากแผ่นดินไหว
-การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น
เอกสาร 360 ชุด
12  28 ก.พ.2565 โรงเรียนแม่คำ (อุปถัมภ์) อ.แม่จัน จ.เชียงราย สถานศึกษา กิจกรรมการป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ เอกสาร 150 แผ่น
13  4 มี.ค.2565 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อย ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย สถานศึกษา กิจกรรมการป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ เอกสาร 50 แผ่น
14  9-10 มี.ค.2565 โรงเรียนบ้านจะคือ ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย สถานศึกษา กิจกรรมการป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ เอกสาร 50 แผ่น
 
ทะเบียนผู้ขอใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (แผ่นที่ 3)
ไตรมาสที่ 2 ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓1 มีนาคม ๒๕65
 
ที่ ว/ด/ป ผู้ขอรับบริการ อาชีพ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดเอกสาร จำนวน
15  13-17 มี.ค.2565 สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย ส่วนราชการ กิจกรรมการป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติให้ อปพร. ,อาสาสมัคร และจิตอาสา การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ เอกสาร 1,634 ฉบับ
16  21 มี.ค.2565 โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย สถานศึกษา กิจกรรมการป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ เอกสาร 26 ฉบับ
17  28-29 มี.ค.2565 สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย ส่วนราชการ โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการเตรียมพร้อมรับแผ่นดินไหวเชิงรุกอย่างยั่งยืน ในพื้นที่เสี่ยงประเทศไทย” -แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน
-การป้องกันและเอาตัวรอดจากภัยพิบัติ
-การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
120 ชุด
 

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 773 ครั้ง