กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ข้อมูลบุคลากร

ผู้บริหารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
  ► นายณรงค์   อินโส
      ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย

ส่วนฝึกอบรม

 ► ร.ต.อ.สุวิทย์ สุขวัฒนถาวรชัย  ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
     ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ
  นายธีรเดช  ขัติยะ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
     ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ

ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
   ► นายอนุวัช สายตำ  ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลชำนาญการพิเศษ
      ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
 
ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ
  ► นายไกรฤทธิ์ ด่านพิทักษ์  ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
     ผู้อำนวยการส่วนป้องกันและปฏิบัติการ 
 
ฝ่ายบริหารทั่วไป
  ► นายสราวุธ มหายศนันท์  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
     หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 2849 ครั้ง