กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย

วิสัยทัศน์
(ตามแผนยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560-2564)
 
“เป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตรับผิดชอบ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และทันเหตุการณ์”
 
  
 
ภารกิจ

ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๕ เชียงราย ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์จากการป้องกัน บรรเทา ฟื้นฟูสาธารณภัย และอุบัติภัยต่างๆ อย่างเป็นระบบมีความรวดเร็ว  ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยมีภารกิจหลักในการจัดวางระบบป้องกันแจ้งเตือนด้าน
สาธารณภัย และเตรียมความพร้อมในทุกพื้นที่ รวมทั้งเป็นหน่วยงานหลักในการอำนวยการและดำเนินการบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ  ยานพาหนะ  และเครื่องจักรกลที่จำเป็นในการป้องกันบรรเทา ระงับ และช่วยเหลือฟื้นฟูประชาชน และสภาพพื้นที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด

 

อำนาจหน้าที่

1.  อำนวยการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยและพื้นที่เกิดภัยขนาดใหญ่
2.  สนับสนุนและปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ฟื้นฟูสภาพพื้นที่
3.  ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย       ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4.  สนับสนุนและจัดให้มีการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.  บริหารจัดการกิจการอาสาสมัครเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 48 ครั้ง