กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

ส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ  มีอำนาจหน้าที่
1. การประสานกับทุกภาคส่วนที่เีก่ยวข้องในการจัดทำ นำนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ กระทรวง กรมแปลงไปสู่การปฏิบัติในระดับศูนย์เขต
2. ให้คำปรึกษา แนะนำ ติดตามประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในพื้นที่รับผิดชอบ
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อปท. ชุมชน ประชาชน ตลอดจนองค์กรเอกชน ในการสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. พัฒนา จัดทำระบบและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล เครือข่าย สมาชิก อปพร. และฐานข้อมูลพื้นฐานด้านสาธารณภัยที่มีการเชื่อมโยงจากจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ
5. งานพัฒนาระบบราชการ และจัดทำแผนงานงบประมาณทั้งในระดับศูนย์ ปภ. เขต และสำนักงาน ปภ. จังหวัด
6. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัด
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  
ส่วนป้องกันและปฏิบัติการ  มีอำนาจหน้าที่

1. ศึกษา วิเคราะห์ สำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสภาพภูมิประเทศ สิ่งก่อสร้างที่อาจเป็นสาเหตุของการเกิดสาธารณภัย
2. ดำเนินการและประสานงานด้านวิศวกรรมในการป้องกันสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ตลอดจนวิเคราะห์ความเหมาะสมด้านวิศวกรรมและประเมินราคาโครงการ
3. ควบคุม กำกับ ติดตาม เร่งรัดการปฏิบัติการ ป้องกันบรรเทาและฟื้นฟูด้านสาธารณภัยให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และมาตรฐานที่กำหนด
4. ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะสภาพพื้นที่ที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดำเนินการแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว
5. ดำเนินการเฝ้าระวัง รับแจ้งเหตุ รายงานและติดตามสถานการณ์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง
6. ประเมินและรายงานระดับความรุนแรงขั้นต้นของสาธารณภัยเพื่อประโยชน์ในการอำนวยการ สั่งการ กู้ภัย และเร่งระดมทรัพยากรสนับสนุน
7. ประสานการปฏิบัติการร่วมกับอาสาสมัครองค์กรประชาชนในการดำเนินการด้านสาธารณภัย
8. บริหารจัดการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และฟื้นฟูผู้ประสบภัยและสภาพพื้นที่ในสภาวะฉุกเฉิน และติดตามประเมินผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
  
ส่วนฝึกอบรม  มีอำนาจหน้าที่
1. จัดทำแผนปฏิบัติการ การฝึกอบรม ฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. อำนวยการและปฏิบัติการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อมด้านการป้องกันบรรเทา และ ฟื้นฟู ให้กับเจ้าหน้าที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรเอกชน
3. ติดตามและประเมินผลการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อมการป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟูในทุกระดับ
4. รายงายผลการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติ ฝึกซ้อมด้านการป้องกัน บรรเทาและฟื้นฟู ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน
5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
  
ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย  มีอำนาจหน้าที่
1. ดำเนินการ วางแผน ควบคุม กำกับ ติดตามและรายงานการใช้ การบำรุงรักษา การจัดหาทดแทนเครื่องจักรกล เพื่อใช้ในกิจการด้านสาธารณภัย
2. ดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลให้มีสภาพดีอยู่เสมอ
3. ให้การสนับสนุนวิชาการด้านเครื่องจักรกลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. วางระบบและรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรสนับสนุน การจัดการกู้ภัยในภารกิจงานด้านสาธารณภัย
5. ประสานงานในการจัดหา จัดสรร และ สนับสนุนทรัพยากร เพื่อการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
6. สนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการศูนย์รับบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัย
7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีอำนาจหน้าที่
1. ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป งานสารบัญ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานการเจ้าหน้าที่ งานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ พัสดุครุภัณฑ์ งานเรื่องราวร้องทุกข์ งานรัฐพิธี ราชพิธีของหน่วยงาน ตลอดจนการบริหารงบกลางและเงินทดรองราชการในความรับผิดชอบของศูนย์
2. อำนวยการควบคุม กำกับ สนับสนุนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจด้านการสาธารณภัย
3. กลั่นกรองและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร หลักฐานและใบสำคัญให้เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
4. สนับสนุนและประสานความช่วยเหลือตลอดจนปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน
7. ดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารและระบบสื่อสาร
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลังบุคลากร
ส่วน/ฝ่าย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ รวม
ผอ.ศูนย์ ปภ. เขต 15 เชียงราย 1 - - 1
ยุทธศาสตร์และการจัดการ 2  - 2 4
ป้องกันและปฏิบัติการ 5  - 10 15
สนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย 7 2 4 13
ฝึกอบรม 5 -  - 5
ฝ่ายบริหารทั่วไป 4 1 2 7
รวม 24 3 18 45

 


จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 243 ครั้ง