กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

รายงานข้อมูลสาธารณภัย

ประจำปี 2565

กลุ่ม
1/7/2565
รายงานสาธารณภัย วันที่ 24 - 30 มิ.ย. 65
24/6/2565
รายงานสาธารณภัย วันที่ 17 - 23 มิ.ย. 65
21/6/2565
รายงานสาธารณภัย วันที่ 10-16 มิย. 65
9/6/2565
รายงานสาธารณภัย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รอบเดือน พฤษภาคม 2565
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 1595 ครั้ง