กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย
1 ทศวรรษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากป้องกันเชิงรุก.... สู่การจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน
นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

ข้อมูลกฏหมาย

กฏหมายทั่วไป

กลุ่ม
1/4/2565
กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การคลัง การเบิกจ่าย
1/4/2565
กฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับสิทธิ สวัสดิการ การปฏิบัติของข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
จำนวนผู้เข้าชมในหน้านี้ 182 ครั้ง